Privacy Policy Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen, gevestigd op onderstaande adressen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
oefentherapie@mensendieck-deventer.nl
Louis Pasteurstraat 10f
7415 EP Deventer
0570 – 546 887

oefentherapie@mensendieck-gorssel.nl
Hoofdstraat 45 B208
7213 CR Gorssel
0575 – 494 685

oefentherapie@mensendieck-zutphen.nl
Emmerikseweg 239 A
7204 SK Zutphen
0575 – 519 404

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oefentherapie@mensendieck-zutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • burgerservicenummer (BSN)
 • biometrische gegevens
 • genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen) tussen zit. Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Winmens
 • Vecozo
 • Zorgmail
 • Siilo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

 • Personalia
 • Medische behandelgegevens
 • Bewaartermijn op wettelijke grondslag:15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres van de desbetreffende locatie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor oefentherapie Mensendieck Deventer, Gorssel en Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk of via het e-mailadres van de desbetreffede locatie.